Stadgar

Ligan

Svenska kyrkans unga

i Vällingby

Ligans stadgar

STADGAR FÖR LIGAN, SVENSKA KYRKANS UNGA I VÄLLINGBY.

 

§ 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

 

§ 2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte.

Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift.

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs.

Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.

I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem.

Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte.

Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.

Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ.

Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.

Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

 

§4 PROFILERINGSPARAGRAF

Ligan är en ungdomsförening inom Svenska Kyrkan och Vällingby församling. Föreningen syftar till gemenskap, aktivt deltagande i föreningens verksamhet och hänsynstagande till andra. Föreningen syftar till att i öppen form presentera kristen tro så att var och en själv kan ta ställning i trosfrågan.

 

§5 REPRESENTATION

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem i lokalavdelningen rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i dess möten.

 

§6 DEMOKRATISK STYRNING

Ligans högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är ett beslutande organ då årsmötet ej är samlat.

 

 

§7 ÅRMÖTE

mom1.Årsmöte är lokalavdelningens högsta beslutande organ.

mom2.Årsmöte hålles en gång om året, någon gång mellan januari månads början och mars månads utgång.

mom3.Kallelse till årsmöte utsänds av styrelsen senast en månad innan årsmötet.

mom4.Vid årsmötet har samtliga av årets och föregående års medlemmar rösträtt och motionsrätt, motioner skall vara styrelsen tillhanda senast vid den tidpunkt som styrelsen har beslutat. Motionerna och propositionerna skall vara medlemmarna tillhandahållna senast en vecka innan årsmötet.

mom5.VID ÅRSMÖTET SKALL FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:

- val av ordförande för mötet

- val av sekreterare för mötet

- val av två justerare tillika rösträknare för mötet

- godkännande av dagordningen

- framläggande av verksamhets-, ekonomi- och revisionsrapport.

- beslut om ansvarsfrihet.

- behandling av propositioner och motioner.

- val på ett år: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en till sju ledamöter.

- val på ett år: två revisorer och en revisorsuppleant.

- val av ombud till distriktsårsmötet.

- val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas stora årsmöte ojämna år.

- val av valberedning till nästa årsmöte.

- fastställande av verksamhetsavgift.

 

§8 STYRELSE

Om årsmötet beslutar att ha en styrelse under året gäller följande:

mom1.Styrelsen är ett beslutande organ då årsmötet ej är samlat.

mom2.Styrelsens mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte.

mom3.Valbar till styrelsen är den som är medlem i lokalavdelningen.

mom4.Styrelsen består av ojämnt antal personer, mellan 5-11 personer, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt tre till fem ledamöter. Styrelsen bestämmer själva vilka ansvarsområden styrelsemedlemmarna ska ansvara för så som kontaktpersoner och registeransvarig. Styrelsen kan också utse annan medlem i föreningen till lämpliga uppdrag.

mom5.Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra personer från styrelsen är närvarande.

mom6.Styrelsen bör sammanträda minst en gång i månaden.

mom7.Styrelsen är beredande, planerande, verkställande och förvaltande dvs.

- att i gemenskap med församlingspedagoger och församlingsassistenter vara en ansvarsgrupp för församlingens barn– och ungdomsarbete.

- leda verksamheten så, att för varje av föreningens aktiviteter utses en person som bär ansvaret för aktiviteten.

- övervaka att föreningens målsättning framträder i aktiviteterna och att föreningens stadgar i övrigt efterföljes.

mom8.Ordförande skall skicka ut kallelse en vecka före styrelsemöte med dagordning till styrelsen och dess suppleanter.

Kallelse skall även skickas till ev. timanställd ledare och berörda grupper som kallas som åhörare.

 

 

§9 FÖRVALTNING

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

mom1.För granskning av lokalavdelningens verksamhet och räkenskaper väljs två revisorer samt en revisorsuppleant av årsmötet.

mom2.Styrelsen bör senast fyra veckor före årsmöte lämna räkenskaper med bokslut och protokoll till revisorerna. Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

mom3. Firmatecknare för Ligan är kassören. Kassören har individuell rätt att öppna och stänga konton, göra uttag och insättningar på såväl konton som i kontant kassa. Likaså ordförande och församlingspedagog – assistent har rätt att öppna och stänga konton, göra uttag och insättningar på såväl konton som i kontant kassa om det sker i samråd med kassör.

 

§10 BESLUT OCH MAJORITET

När inget annats stadgas gäller enkel majoritet (över 50 %)

- vid årsmöte avgör lotten vid lika röstetal.

- i styrelsen har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§11 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av medlemmarna begär detta.

För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

 

§12 STADGEÄNDRING

Stadgeändring fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller vid minst 2/3 av årsmötets avgivna röster.

 

§13 UPPLÖSNING

mom1.Beslut om upplösning av lokalavdelningen fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

mom2.Vid upplösning skall lokalavdelningens tillgångar lämnas till församlingen, för att användas i dess barn- och ungdomsarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved